Algemene voorwaarden

Remember You Gedenksieraden (Onderdeel van As Together)
Gijbelandsedijk 6a
2974VC Brandwijk
Email: info@rememberyougedenksieraden.nl
Telefoon: 0630319688
Website: www.rememberyougedenksieraden.nl
KVK: 77923472
BTW- identificatie nummer: NL003259704B96

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2. Het aanbod
2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Betalingen
3.1. Betalingen via de webshop kunnen worden gedaan met IDeal, Creditcard, Bankoverschrijving en Bancontact.
3.2. Voor aankopen in de showroom wordt er betaald middels een betaalverzoek of een bankoverschrijving. Je ontvangt een mail met instructies. Het sieraad wordt past gereed gemaakt en opgestuurd, als de opdrachtgever de factuur heeft betaald.
3.3. Indien per ongelijk verkeerde prijzen worden vermeldt op de website, heeft Remember You het recht deze te wijzigen. Eventuele bestellingen met foutieve prijs zijn niet bindend.
3.4. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 3 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen volledige betaling is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is hij of zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
3.5. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Om in gedachten te houden is dat indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, de ontvanger zelf aansprakelijk is voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
3.6. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Levering en uitvoering
4.1. De bestelling wordt, indien mogelijk, aangeraden om op te komen halen bij de showroom. Dit ter voorkoming van zoekrakende pakketten bij PostNL.
4.2. Je bestelling wordt verstuurd via PostNL. De verzendkosten liggen tussen de €7 en de 11 euro. Bij besteding van €100 of meer geldt er een gratis verzending in Nederland. Remember You verzendt ook naar België. De verzendkosten zijn voor de klant.
4.3. Als plaats van de levering geldt het adres dat de klant aan Remember You kenbaar heeft gemaakt. Mocht er door de klant een verkeerd leveringsadres zijn ingevuld, zijn de extra kosten die worden gemaakt voor de klant.
4.4. Je krijgt een bericht wanneer de bestelling naar jou onderweg is. Mocht je bestelling niet goed aankomen op het door jouw aangegeven adres, dan dien je dit tijdig, binnen 5 werkdagen, te melden, zodat Remember You navraag kan doen bij de bezorgdienst.
4.5. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van het product berust bij Remember You tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Remember You bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

5. Retour
5.1. Wanneer je je bestelling wilt retourneren, dien je dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Remember You. De klant dient dit te mailen naar info@rememberyougedenksieraden.nl. Het is belangrijk om in het onderwerp het woord RETOUR te melden met daarachter het ordernummer.
5.2. Sieraden die via de webshop zijn besteld, hebben een retourtermijn van 14 dagen. De sieraden worden alleen retour genomen, indien er nog geen as, handschrift of een vingerafdruk van een dierbare is verwerkt in het sieraad. Verder worden de sieraden enkel retour genomen, als er geen gebruikerssporen of beschadigingen op het sieraad zitten en het in originele verpakking terug gestuurd wordt.
5.3. De verzendkosten voor het retourneren van de sieraden, zijn voor rekening van de klant. De klant is verantwoordelijk voor correcte verzending. Remember You is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten in de post. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
5.4. Nadat het product retour is ontvangen, zal Remember You het bedrag dat de klant betaald, exclusief de verzendkosten, terugbetalen.

6. Garantie
6.1. Op de producten van Remember You geldt een garantie van 24 maanden. De garantie geldt op materiaal- en of constructie fouten. Uitgesloten van de garantie zijn slijtage en gebruikerssporen.
6.2. Remember You geeft geen garantie op gravures. Gravures zijn ondiepe oppervlakte bewerkingen en kunnen slijtage vertonen na verloop van tijd.
6.3. Remember You geeft geen garantie op krassen in het sieraad. Krassen in het sieraad is normaal en kunnen dus voorkomen.
6.4. De garantie vervalt wanneer duidelijk is dat een defect veroorzaakt is door ongeoorloofd gebruik of onzorgvuldig gebruik.
6.5. Remember You is niet verplicht om het sieraad kosteloos te repareren.
6.6. Elk merk heeft andere garantie voorwaarden. Per merk zal hier ook naar de garantie voorwaarden gekeken worden.

7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
7.1. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast de aanbetaling die hij/zij al betaald heeft, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
7.2. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zoekrakend as. Er is een geringe kans dat de asresten losraken. Alle materialen anders dan edelmetaal kunnen breken of slijtage gaan vertonen. Er wordt altijd aangeraden om as van de dierbare te bewaren.
8.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
8.3. De opdracht nemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, in de ontwerpbevestiging zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
8.4. Remember You is niet aansprakelijk voor zoekrakende pakketten, als de klant besluit het sieraad retour te sturen. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van het product berust alleen bij Remember You tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Remember You bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

9. Klachtenregeling
9.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
9.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
9.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10. Overige bepalingen
10.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.